Eliška Poláčková

Eliška Poláčková se zabývá teatralitou antiky a středověku, tedy událostmi na pomezí či za hranicemi divadla, jak je definuje konzervativní teatrologie. Zaměřuje se na výzkum performativních aspektů antické literatury, na teatralitu císařského Říma (divadelní aspekty naumachií a dalších typů ludi) a využívání divadla jako nástroje císařské propagandy, na divadelnost středověké literatury a výzkum žánrů na pomezí dramatu a divadla (latinské a vernakulární plankty) a na události, které nejsou divadlem v klasickém slova smyslu, ale jako divadlo sui generis fungovaly (panovnický vjezd, turnaj, liturgické slavnosti ad.) či nesou výrazný performativní náboj (např. některé soukromé devoční praktiky, zejm. ty spojené s pašijovým kultem).

Výzkum v jednotlivých oblastech dané problematiky vychází z různých přístupů k performativitě formulovaných zahraničními i českými badateli a vypůjčuje si některé koncepty z těchto různorodě traktovaných „teorií performativity“. Pole zkoumaných jevů je definováno pomocí Singerova termínu kulturní performance (cultural performance) a na základě analogie s výzkumem zahraničních badatelů (např. Le théâtre français du Moyen Âge et de la Renaissance, ed. Darwin Smith, Gabriella Parussa a Olivier Halévy, 2014), performativní aspekty literatury jsou zkoumány se zřetelem k binárnímu konceptu orality a textovosti G. M. A. Richtera a performativního čtenáře (Ondřej Sládek in Performance/Performativita, 2010). Dalšími autory, na které výzkum navazuje, jsou Erika Fischer-Lichte (divadlo jako médium), Martina Bagnoli (performativita středověkého vizuálního umění), Simon Gaunt (performativita středověké literatury) a další.

* Eliška Poláčková je členkou Société Internationale pour l'étude du théâtre médiéval, odborné asociace teatrologů-medievistů, která prostřednictvím koordinovaných výstupů na světových medievistických konferencích (IMC Leeds, International Congress on Medieval Studies Kalamazoo), vlastní konference pořádané v tříletých cyklech a vydávání odborného časopisu European Medieval Drama proponuje širší pohled na fenomén středověkého divadla ve smyslu jeho rozšíření na další typy performativních událostí.

Plánované

Na základě obhájené disertační práce „Teatralita středověké literatury doby lucemburské“ je připravován mezioborový projekt monografické publikace o středověkých bohemikálních planktech s edicí dochovaných památek. Projekt aktuálně předložený GAČR s žádostí o financování zahrnuje pojednání tohoto intermediálního žánru z pohledu literární vědy a jazykovědy, dějin umění, liturgiky a muzikologie a má být realizován mezioborovým týmem badatelů jednotlivých specializací (dr. Eliška Poláčková; dr. Kateřina Voleková a Andrea Svobodová, Ústav pro jazyk český AV ČR; dr. Jan Hon, Ludwig-Maximilians-Universität München; doc. Hana Vlhová-Wörner, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR).

Publikace

 • Teatralita středověké literatury doby lucemburské, disertace, obhájeno 2017 na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, školitelka prof. Eva Stehlíková, oponentky prof. Jana Nechutová a prof. Milena Bartlová, nepubl.
 • „Několik poznámek k teatralitě středověku“. Theatralia 2018, č. 1, v tisku.

Projekty

 • Středověké bohemikální plankty: popis, analýza, edice; návrh projektu ke GAČR, v průběhu posuzování.

Navázané kurzy

 • Teatralita středověku (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; Katedra divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy)
 • Mezi textem a performancí – středověké plankty (Katedra divadelních studií FF MU)

Probíhající výzkum – studenti

Rozpracované diplomové práce

 • Teatralita naumachií, Lucia Steltenpohlová
 • Teatralita antického Říma za vlády císaře Augusta
 • Teatralita translace ostatků ve středověkých Čechách, Eva Gabryšová
 • Teatralita larpu, Markéta Masárová

Konference a přednášky

 • „Teatralita středověku“, vyžádaná přednáška v rámci Teatralogické společnosti, říjen 2017
 • "Antická literatura jako performance", popularizační přednáška v rámci Dne otevřených dveří Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, listopad 2015
 • "Between Text and Performance: „Planctus as Liminal Genre“, International Medieval Congress, Leeds, UK; červenec 2015
 • "Staročeské a latinské plankty - mezi textem a performancí", vyžádaná přednáška v rámci Staročeského dýchánku Ústavu české literatury AV ČR, listopad 2014
 • "Performativita českého vrcholného středověku", příspěvek na doktorandském symposiu pořádaném Katedrou divadelních studií FF MU v Mikulově, říjen 2014