Workshop: performance/performativita

Pátek 27. září 2019


Studio Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno


Zájemce o účast prosíme o vyplnění tohoto formuláře


Performativní obrat, jakožto změna filozofického a metodologického paradigmatu směřující od díla (artefaktu) k procesualitě, se na poli umění vyskytuje již od 60. let minulého století, v oborech sociálně a kulturně vědních pak především od let 90. (popřípadě od začátku nového tisíciletí). V současném českém a slovenském prostředí se konceptem performativity zabývají badatelé napříč humanitními a sociálně-vědními disciplínami, stejně tak i umělci, a to i přesto, že neexistuje jednotná terminologie ani jednotný performativní diskurz. Jelikož v tuzemsku doposud neproběhla žádná komplexní diskuse nad konceptem performativity, rozhodli jsme se k tématu uspořádat setkání odborníků napříč sociálními a humanitními obory a profesionálů z umělecké praxe. Ti by měli ve vzájemné diskuzi a diskuzi s obecenstvem představit, jakým způsobem koncept performativity/performance ve svém výzkumu používají a jak rozumí klíčovým pojmům z oblasti performativních studií.

Program

10:00 zahájení - úvodní slovo Elišky Poláčkové


10:10 Část I - moderuje Lukáš Kubina

10:15 Alice Koubová: Performativní obrat ve filosofii

10:40 Csaba Szalo: Vědění, diskurs a performativita v kulturní sociologii

11:05 diskuse

11:25 Coffee break


11:45 Část II - moderuje Amálie Bulandrová

11:50 Michaela Vlčková: Performativní dimenze liturgie

12:15 Tereza Konývková: Fenomenální tělo jako prostředek performativního utváření skutečnosti

12:50 diskuse


Pauza na oběd


14:30 Část III - moderuje Tomáš Kubart

14:35 Milan Zvada: Vybrané aspekty výučby performatívnych štúdií a teórie divadla v globálnom kontexte – divadlo ako predmet, prax a poznanie

15:05 Tomáš Ruller: Umění jako performance

15:30 diskuse

16:00 Coffee break


16:20 ZÁVĚR - závěrečné shrnutí a diskuse, moderuje Alice Koubová


 

Anotace příspěvků

Alice Koubová - Performativní obrat ve filosofii

Filosofický ústav AVČR

Performativní obrat ve filosofii

Ačkoliv se performativní obrat rodí v rámci filosofické reflexe, a ačkoliv existuje mnoho slavných filosofických proklamací na toto téma (medium is message, subject is dead, perception is expression, identity is performative), představa filosofie, která nebude pouze „o“ performanci, ale s performancí se v nějakém smyslu „zaplete“, je dosud otázkou nedořešenou. Ve svém příspěvku bych ráda shrnula, v čem spočívají překážky performativního obratu pro filosofickou resentimentální pozici, a zároveň předvedu, za jakých podmínek umožňuje performativní obrat filosofii zbavit se jejích tradičních fetišů ve prospěch postoje specificky etického, který je možno označit za „ludický“, či „netragický“. Netragické myšlení z druhé pozice se vyhýbá jak principům diskurzivní dominance, tak principům charakterizujícím společnosti spektáklu.

Csaba Szalo - Vědění, diskurs a performativita v kulturní sociologii

Katedra sociologie, Masarykova univerzita

Vědění, diskurs a performativita v kulturní sociologii

Kulturní sociologie formuluje teoretický model historického působení významů. Podobně k nejrůznějším formám sociálního jednání také významy přinášejí do světa změnu. V mém příspěvku nastíním konceptuální transformace, které se odehrály v posledních dekádách na poli kulturní sociologie. Prostřednictvím rekonstrukce různých fází konceptuální proměny se soustředím na tři tématické okruhy. Jsou to: sémantické struktury významů, pragmatika sociálních představení a performativita ikonických objektů. 

Michaela Vlčková - Performativní dimenze liturgie

Katedra teologických věd, Jihočeská univerzita

Performativní dimenze liturgie

Při zkoumání liturgie v rámci liturgické vědy dodnes dominují přístupy nahlížející liturgii především textuálně, zaměřené na liturgické texty, případně na teologické obsahy. Liturgie jako rituální aktivita a performativní dimenze liturgie byla dlouho opomíjena. Příspěvek bude zaměřen na přístup k liturgii jako performanci, objevující se v posledních desetiletích rámci liturgické vědy vlivem rituals studies.

Tereza Konývková - Fenomenální tělo jako prostředek performativního utváření skutečnosti

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu, Divadelní fakulta JAMU v Brně

Fenomenální tělo jako prostředek performativního utváření skutečnosti

Divadelní teoretička a historička Erika Fischer –Lichte ve své monografii Estetika performativity definuje dva základní typy performativních těl: tělo fenomenální a tělo sémiotické. Jejich vzájemná korelace pak v performanci spolu s dalšími typy materiálnosti (jako prostorovost, zvukovost a časovost) utváří specifický význam, sledovaný diváky na dvou úrovních: v úrovni prézentnosti (formované fenomenálním tělem) a reprezentace (formované tělem sémiotickým). Nastíněný koncept konstituování významu aplikuji na performance sokolského hnutí, jejichž prostřednictvím byla v tělech a těly aktérů a diváků utvářena národní identita. Jakou funkci při tvorbě významu takových událostí zastávalo především fenomenální tělo, bude stěžejní otázkou příspěvku.

Milan Zvada - Vybrané aspekty výučby performatívnych štúdií a teórie divadla v globálnom kontexte

Katedra dramaturgie, réžie a teatrológie, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Vybrané aspekty výučby performatívnych štúdií a teórie divadla v globálnom kontexte  – divadlo ako predmet, prax a poznanie

Príspevok je autorskou reflexiou praktickej výučby anglického jazyka a prekladu na umeleckej škole v kontexte tém a terminológie z akademického odboru Performance studies. Venuje sa úskaliam jazykového a kultúrneho prekladu pri analýze inokultúrnych divadelných tradícií a aplikácii konceptu „performance“ vo vzťahu k divadlu, kultúrnej antropológii a iným humanitným vedám. Príspevok je kritikou „etnocentrizmu“ akademických prístupov v česko-slovenskom umeleckom kontexte na úkor všeobecného rozhľadu poslucháčov vysokých škôl. Príspevok poukazuje na potenciál výučby predmetov v anglickom jazyku s cieľom rozvíjať schopnosť poslucháčov objavovať, analyzovať a interpretovať inokultúrne ideové koncepty a nachádzať súvislosti pri ich uplatnení vo vlastnom tvorivom procese a osobnostnom rozvoji.

Tomáš Ruller - Umění jako performance

Ateliér performance, FaVU VUT Brno

Umění jako performance

Performativní obrat v umění, performativita umění, studia performance, umění performance a estetika performativity. Performative turn in art, performativity of art, performance studies, performance art and aesthetics of performativity.

Radoslava Schmelzová - Performance jako paralela mezi výtvarným umění a divadlem

Katedra alternativního divadla, DAMU Praha

Performance jako paralela mezi výtvarným umění a divadlem

Přednáška bude zaměřena na konkrétní případy historických paralel mezi divadlem a výtvarným uměním po performativním obratu v 60. letech minulého století. Otázka zní: Zda existují rozdíly mezi interpretací termínu performance (performance art) ve výtvarném a divadelním kontextu, pro něž by byla perfomance (performance art) výlučně záležitostí historie výtvarného umění, anebo lze koncept performance (performance art) považovat za společný „výchozí“ termín pro divadlo a historii výtvarného umění.

Kontakt

E-mail: performativity@phil.muni.cz

Koordinátoři

Mgr. Tomáš Kubart, e-mail: tomas.kubart@mail.muni.cz

Mgr. Amálie Bulandrová, e-mail: 400176@mail.muni.cz